Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Topnetworks Internetservice

 

Algemene Voorwaarden van Topnetworks Internetservice, gevestigd te Den Helder.
Versie geldig vanaf  01-01-2015

 

1.0 Definities

Topnetworks Internetservice is een handelsnaam van haar moedermaatschappij, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 67304478, kantoorhoudende aan de Oostslootstraat 54, 1781KV, Den Helder.

 

1.1 Voorwaarden voor de serviceverlening:

De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden. Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.

 

1.2 Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:

·       Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk is.

·       Materiaal dat door Topnetworks Internetservice wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.

·       Pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaal.

·       Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.

 

1.3 Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:

·       Pirated software

·       Hacker programma's of archieven

·       Warez sites

·       MP3

·       Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven.

·       IRC bots

·       Meer dan 20% van de webruimte als downloads

 

1.4 Gebruiksregels:

·       Elke account heeft zijn eigen cgi-bin directorie. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing CGI scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden.

·       Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen Chat rooms te installeren.

·       IRC of IRC bots zijn niet toegestaan op onze servers.

·       Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen.

·       Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.

·       Sub Hosting

·       Mirror sites

·       Distributie punten

·       Elke site met als primair doel file distributie

 

1.5 Traffic (dataverkeer) regels:

Wegens unieke resource karakteristieken en traffic patronen verbonden met bepaalde typen accounts zijn de volgende gelimiteerd tot 15 GB vrij verkeer, of anders per account aangegeven. (100MB hosting account 1GB, 500MB hosting account 5GB, 1GB hosting account 10GB, 10GB account 25GB) Voor resellers geld 10 GB vrij dataverkeer per reseller account (10 domeinnamen)

Voor alle overige accounts hanteren wij een Fair use policy.

Wanneer vermeldingen onder "Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links" en/of onder "Gebruiksregels" worden genegeerd zal Topnetworks Internetservice elke aangesproken GB dataverkeer in rekening brengen tegen een tarief van € 3,00 per GB.

Indien de toegestane hoeveelheid dataverkeer wordt overschreden zal dit per aangesproken GB in rekening worden gebracht, de prijs per GB is € 3,00.


1.6 Toegang:

Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen beschikbaar voor personen direct verbonden met het account.


1.7 Aansprakelijkheid:

Topnetworks Internetservice kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van Topnetworks Internetservice of een bedrijf dat door Topnetworks Internetservice is ingeschakeld. Topnetworks Internetservice kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van Topnetworks Internetservice. Topnetworks Internetservice is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is Topnetworks Internetservice gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

Topnetworks Internetservice accepteert derhalve ook geen aansprakelijkheid voor problemen, schade en eventuele kosten die voortvloeien uit het zogenaamde millennium-probleem (in de breedste zin van het woord ), en deze kunnen geen aanleiding vormen tot beïndiging van het abonnement door de abonnee.

 

1.8 Betaling:

Alle betalingen dienen te geschieden middels automatische incasso, tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever, dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Alle accounts, met uitzondering van het reseller account worden per jaar gefactureerd.

Indien betalingen niet op tijd worden voldaan of indien geïncasseerde bedragen weer terug worden geboekt zal een bedrag van € 32,50 in rekening worden gebracht voor de administratieve werkzaamheden. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan zal het account eerst worden geblokkerd, indien het verschuldigde bedrag na 14 nog niet is voldaan, zal het account worden geblokkeerd.

 

1.9 30 dagen niet goed geld terug garantie:

Wanneer u aanspraak maakt op de "30 dagen niet goed geld terug garantie" zullen de door uw betaalde gelden voor het hosting account volledig op uw rekening terug gestort worden. Omdat Topnetworks Internetservice kosten moet maken voor het registreren/verhuizen van uw domeinnaam zullen de door u betaalde kosten (€ 32.69) voor het domein niet geretourneerd worden. De "30 dagen niet goed geld terug garantie" wordt geleverd wanneer het product waarvoor gekozen is, en waarvan alle informatie te lezen is op de website van Topnetworks Internetservice niet naar behoren is geleverd.

 

2.0 Contractduur, stilzwijgende verlenging:

De overeenkomst ten aanzien van de domeinregistratie en het Hosting account wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende automatische verlenging van 1 jaar. Bij tussentijdse beïndiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de registratie van de domeinnaam en/of het Hosting account. Opzeggingen dienen minstens 3 maanden voor een automatische verlenging plaats te vinden. Voor de opzegging van domeinnamen en/of Hosting accounts geldt dat deze geschiedt middels een email voorzien van accountnaam en datum van verzending. Voor opzeggingen geld ook dat de opdrachtgever schriftelijk de opzegging dient te bevestigen, met de copie van de email bijgevoegd. De opzegging diend door Topnetworks Internetservice ondertekend te worden ontvangen.

 

2.1 Weigering en maatregelen:

·       Wij reserveren het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten.

·       Wij hebben het recht een service te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten.

·       Het account van degene die deze voorwaarden overtreedt kan per direct afgesloten worden en de eigenaar kan een boete van minimaal € 250,- per incident verwachten.

·       Bij elke vorm van een overtreding wordt het account zonder vergoeding van enige aard beëindigd.

·       Wij behouden ons het recht voor om nadere regels te stellen voor het gebruik van onze services.

 

3.0 E-mail en nieuwsbrieven

Topnetworks Internetservice behoud zicht het recht verzending van e-mail naar haar opdrachtgever zoals nieuwsbrieven.

Op al onze overeenkomsten zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeen wordt gekomen.

Topnetworks Internetservice houdt zich het recht voor elke service zonder voorgaande waarschuwing stop te zetten als zij dit nodig acht. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en transacties van Topnetworks Internetservice. Een opdrachtgever die van één of meerdere van onze diensten gebruik maakt, aanvaardt daarmede de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Topnetworks Internetservice houdt zich het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden door te voeren.

De opdrachtgever dient zichzelf op de hoogte te stellen van de Algemene Voorwaarden.